Private Practising Consultants at : Dabhoi
Gen. Surgeons
NAME DEG CLINIC ADDRESS CLINIC PHONE RESIDENTIAL ADDRESS RES. PHONE MOBILE
* Brahmbhatt B. J MS   254545 Patel Vaga.   255129 9824279511
* Shah Mahesh V MS Same :  257531 Zarola Vaga  255149 9825238485
Gen.Medicine
NAME DEG CLINIC ADDRESS CLINIC PHONE RESIDENTIAL ADDRESS RES. PHONE MOBILE
* Parikh Jigar MD 11-1, 5-7,  256666 Sinor Rd   9925148024
* Patel Milin MD 11-1, 5-7,  256666 Sinor Rd   9978500880
Ob. Gyn :
NAME DEG CLINIC ADDRESS CLINIC PHONE RESIDENTIAL ADDRESS RES. PHONE MOBILE
* Chawda Sejal H DGO R : same 254467 3,4,20,21, Jaganath Park  9824357930 9879127924
* Dave Himanshu A  MD same :   254853 6, Vaishali S. 254453  
* Pandya Bharat H MD Same   Kansara Bazar  255617 9825486159
* Shah Kiran K DGO 48, Nilkanth Park 256864 Zarola Vaga  254226  
Anaesthesiologists
NAME DEG CLINIC ADDRESS CLINIC PHONE RESIDENTIAL ADDRESS RES. PHONE MOBILE
* Sheth Vijay R. MD 47-A, Nilkanth Park  254730 Kansara Bazar 254530 9925082782
Pediatricians
NAME DEG CLINIC ADDRESS CLINIC PHONE RESIDENTIAL ADDRESS RES. PHONE MOBILE
* Chavda Vaishali S DCH Same 254467 21, Jagnath Park, Nr. Petrol Pump  9824357930 9879597924
* Dave Rakesh N DCH Same :  257214 Lalbazar 257214 9727961741
Ophthalmologist :
NAME DEG CLINIC ADDRESS CLINIC PHONE RESIDENTIAL ADDRESS RES. PHONE MOBILE
* Patel Mangubhai DO 12, Shreeji Park   254538 Patel Vaga 257030 9427076811
Dentist :
NAME DEG CLINIC ADDRESS CLINIC PHONE RESIDENTIAL ADDRESS RES. PHONE MOBILE
* Dave Parantap BDS 10-1.30, 4.30-7   2nd Fl, Kamla Shop. Cntr, Bs. PNB, Lalbajar 257214 9978105338
* Shah Mukesh R BDS 10-2, 4-7   Patel Vaga, Nr Mahalaxmi Bank  257170 9879307430
* Shah Kavit BDS 4-7 (M & W)   Patel Vaga, Nr Mahalaxmi Bank  257170 9824252667
VISITING CONSULTANT :
Orthopaedic :
NAME DEG CLINIC ADDRESS CLINIC PHONE RESIDENTIAL ADDRESS RES. PHONE MOBILE
* Shah Vishal M MS 2-5 (Sun, Wed, Fri)   Ashish Clinic, Zarola Waga, Appt.  255149 9979867107
HOSPITALS :
* Government Refferal Hospital, Dabhoi,  Tel. No. 257170, Gen Surg: Vora Dilip A, M.O. : Sing Ajay, Trivedi Vipin, Shah Subhash
 
 
 
 
Copyright 2016  BarodaMedicalGuide.com | Privacy Policy